/*get flag library for language switcher*/
 

League of Women Voter of Miami (Lig Elektè Fanm) Miami-Dade County ap sipòte epi ap pran aksyon sou politik onivo lokal, etatik ak nasyonal ak pwoblèm ki prezante nan pozisyon nou yo.

Sak annapre a se Pwogram 2018-2019ki te jwenn aseptasyon l kòm manm nan Reyinyon Chak Ane Ligla nan dat samdi 16 jen 2018. 

MOBILIZASYON AK OBJEKTIF LEJISLATIF

KWASANS EKONOMIK

 • Sipòte inisyativ ki pou elimine inegalite nan salè ak rekòmandasyon ki fokis sou monte salè ki ba yo epi fè pwomosyon pou salè egal ego pou fi

 • Sipòte efò pou atake mank lojman bon mache ak lòt faktè ki rann Miami-Dade difisil anpil pou rezidan ak ti salè oswa salè mwayen pou yo achte epi ki dekouraje devlòpman ak ekspansyon ti biznis

EDIKASYON

 • Sipòte finansman konvenab pou K-12 ak Edikasyon timoun piti

 • Kowòdone ak LWVFL sou efò pou sovgade edikason piblik nan rejyon ak eta nou an

 • Siveye enplemantasyon pwojè ki soti nan Lig la e ki gen sipò School Bond

ANVIWÒNMAN/REZILYANS

 • Siveye enplemantasyon ak aktivite ki gen pou wè ak Miami Forever Band, EPA’s Consent Decree ak Miami-Dade County Water and Sewer Department, ak PACE (Property Assessed Clean Energy) nan Konte Miami-Dade

 • Sipòte e pran aksyon sou kesyon chanjman klima, ogmantasyon nivo lanmè, ekspansyon enèji solèy, jesyon resous dlo, Fwontyè Ibanizasyon, jesyon itilizasyon ak devlopman tè nan konte a epi yon entèdiksyon sou “ fracking”

 • Plede kòz planifikasyon rezilyans klima lokal, devlpman ak finansman politik ki montre nan yon mannyè egal bezwen tout rezidan yo a epi ki sipòte òganizasyon, rezo ak inisyativ kap kesyon sa yo

SEKIRITE NAN ZAFÈ ZAM

 • Sipòte mezi sekirite nan zafè zam tankou yon entèdiksyon sou tout zam daso semi otomatik ak magazen minisyon gwo kapasite, pi bon verifikasyon antesedan ak pwoteksyon viktim vyolans nan kay

 • Sipòte minisipalite lokal yo nan pwosè ki pou wè ak preyanpsyon lalwa etatik sou kontwòl zam

 • Sipòte inisyativ kont vyolans ak zam, sitou nan kominote ki pi ekspoze yo

 • Fè sansiblizasyon pou regleman ak pratik nan lekòl ki reyalis pou pwoteje elèv, profesè ak anplwaye

SWEN SANTE

 • Fè sansibilizasyon pou ekspansyon Medicaid ki founi posiblite asirans pou moun Florida ki gen ti salè

 • Kontwole pwoblèm livrezon swen sante nan Konte Miami-Dade, sitou pwoblèm ki gen konsekans sou Sistèm Sante Jackson lan

 • Fè sansiblizasyon pou bon tretman malad mantal nan prizon Miami-Dade County ak finisyon prizon ki te apwouve ak finanse a pou loje yo kòmsadwa

IMIGRASYON

 • Sipòte refòm global imigrasyon

 • Sipòte efò pou pwoteje popilasyon ak divès kilti nan Miami-Dade lan kont represyon ak entimidasyon

 • Travay pou imigran ak refijye ki nan detansyon nan kominote nou an jwenn tretman imen

OTORITE LOKAL AK ETATIK

 • Plede pou adopsyon yon mezi pou chanje fòm gouvènman konte a pou l pa yon majistra fò ankò men yon jesyonè konsèy

 • Sipòte finansman patikiliye ak plan sou baz kominotè pou sistèm jeneral piblik ki gen ladann bis, ray ak ekspansyon transpò lokal

 • Kontinye plede epi kore aktivman finansman sifizan pou Bibliyotèk Konte Miami-Dade yo

 • Kontinye ak efò ki pou fè Konsèy Komisyonè Miami-Dade lan pi transparan, pi louvri ak sansib a revandikasyon ak pwoblèm sitwayen yo

 • Travay nan tèt kole ak branch kanmarad LWV toutotou eta pou avanse ak Akò an Eta sou Vòt Popilè Nasyonal la

 • Sipòte inisyativ lokal pou diminye enfliyans lajan nan politik

POLITIK SOSYAL

 • Sipòte operasyon sekou nan sekirite ak reyablitasyon viktim trafik moun yo, ak efò pou sansiblize piblik ak konprann pwoblèm lan

 • Fè sansibilizasyon epi pote sipò pou pwogram ak politik kap ogmante kantite gadri pou fanm pwofesyonèl ak pou amelyore kalite lavi fanm pwofesyonèl

 • Sipòte politik ak inisyativ p ou ede ak leve kominote majinalize, tankou LGBTQ ak moun andikape,sitou nan sak gen pou wè ak angajman elektè


SANSIBLIZASYON ONIVO ETATIK AK NASYONAL

OBJEKTIF ÒGANIZASYON AN

OGMANTE KANTITE MOUN KI ENSKI AK VIZIBILITE

 • Kontinye devlope pwojè ak aktivite kap ogmante kantite manm yo

 • Pwolonje rezo patnè kominote ansanm ak inisyativ tèt ansanm pou sansibilizasyon yon fason pou fasilite metòd nouvo ak novatè pou angaje elektè e goumen pou objekti politik enpòtan yo

 • Kontinye amelyorasyon nan kominikasyon ak sansibilizasyon atravè sitwèb nou an ak medya sosyal

 • Travay pou asire lidèchip nou ak manm nou yo k enskri se imaj divèsite kominote nou an

SANSIBILIZASYON AK EDIKASYON

 • Edike ak ogmante konsyans piblik sou pwoblèm Lig la epi ogmante vizibilite Lig la

 • Pwolonje LWVFL Fellows Program la pou devlope nouvo fason pou angaje jèn elektè ak pou ede etidyan devlope zouti yo pou yo vin lidè kominotè fiti

SÈVIS ELEKTE AK ELEKSYON

 • Mennen kanpay enskripsyon elektè epi ankouraje moun al vote nan tout konte a nan divès anviwònman ak kote epi nan tèt kole ak patenè kominotè pou ede nou rive pi plwen posib ak plis efikasite, ak yon anfaz espesyal sou jèn ak elektè pou premye fwa yo

 • Enfòme elektè yo sou kandida ak pwoblèm ki te genyen nan Eleksyon 2018 yo nan Konsèy pou Elektè yo ak nan òganizasyon Fowòm Kandida ak dekodaj Atelye sou Bilten Vòt yo ak lòt akvitite angajman elektè

 • Fè tèt ansanm ak òganizasyon kominotè nan tout konte a pou enfòme ak angaje elektè ki nan kominote ak popilasyon mal desèvi yo

 • Plede pou ogmante kantite elektè nan biwo vòt yo, san bliye vote anvan dat eleksyon, anrejistreman elektè otomatik ak amelyore sou entènèt ansanm ak pasaj Amanndman Florid 4 la pou Restorasyon Dwa Vòt

  Dènye mizajou:  3 jen 2018