/*get flag library for language switcher*/
 

Pozisyon LWV Miami-Dade

ENFÒMASYON SOU POZISYON LWV YO

League of Women Voters (Lig Fanm Elektè yo) bay moun zouti chak jou pou atake pi gwo pwoblèm kominote nou yo ap konfwonte ak pou amelyore gouvènman. Se kwayans fondamantal Lig la demokrasi fonksyone pi byen lè pouvwa li chita nan men popilasyon an. Sou plan lokal, nou kwape obstak pou gen eleksyon lib, jis e aksesib epi nou fè mobilizasyon pou politik piblik ki reflete bezwen kominote nou yo.

Lig la pran pozisyon epi fè sansibilizasyon sou kesyon politik li chwazi onivo lokal, etatik ak nasyonal apre manm li yo fin analize yo avèk atansyon. Nou ankouraje chak manm patisipe nan yon pwosesis konplè “etid ak aksyon” soti nan adopsyon yon etid, pase pa reyalizasyon yon konsansis pou fini ak yon aksyon.

Pwogram Lig la ak pozisyon mobilizasyon gen ladan yo pwoblèm Florid ak Tout Etazini ap konfwonte, tankou gouvènman, edikasyon, jistis, politik sosyal, estabilite ak resous natirèl.  Mete sou sa, Lig Miami-Dade la analie epi reyalize konsansis sou pwoblèm lokal enpòtan kap fè aktyalite tankou fòm gouvènman lokal, sèvis lokal, itilizasyon tè nan konte a ak amannman nan chat konte a.

POZISYON LIG LOKAL YO


 • Sipò gouvènman lokal ki efikas ak ekonomik ak moun konpetan, definisyon klè responsablite yo ak bonjan finansman.

Chat la

 • Sipò yon chat konte ki konfòm ak pozisyon Lig la.

 • Amannman chat yo pwopoze a dwe enskri sou yon bilten vòt swa pa mwayen yon rezolisyon Komisyon Konte a adopte swa pa mwayen petisyon. Lejislati Florid la pa dwe bay otorite a pou l mete amannman Chat la sou bilten vòt Miami-Dade County.

Komisyon Konte a

 • Sipò pou yon Komisyon reprezantatif ke popilasyon an eli nan eleksyon san pas pouki.

 • Sipò manda repati sou plizyè ane pou Komisyonè Konte a.

 • Sipò pou eliminasyon chif espesifik pou salè nan chat la, avèk salè fi fikse selon barèm onivo lokal.

 • Komisyon Konte a dwe gen pouvwa pou l òganize tèt li. Se Komisyon Konte a ki chwazi Prezidan Komisyon an. Se Komisyon an ki pou kreye Komite Komisyon an; e se Komisyon an ki pou chwazi manm komite yo.

Bidjè

 • Sipò pou mekanis fòmèl pou kontribisyon sitwayen nan bidjè Dade County a anvan enpresyon dokiman bidjè ki pwopoze a.

Inisyativ, Referandòm ak Destitisyon

 • Sipò pou yon baz inifòm pou siyati sou inisyativ, referandòm ak petisyon destitisyon.

 • Sipò pou yon pi wo pousantaj siyati sou petisyon destitisyon pase sou petisyon inisyativ ak referandòm. Sipò pou pwosedi pou demann destitisyon:

  • Yon deklarasyon motif petisyon an;

  • Yon deklarasyon motif ak yon objeksyon sou bilten vòt la.

 • Opozizyon pou mande destitisyon pandan premye ane ak dènye sis mwa mande yon komisyonè.

Bibliyotèk

 • Sipò pou yon sistèm bibliyotèk pou tout konte a.

Transpò

 • Sipò pou yon transpò kolektif ki aji tankou yon zouti pou amelyore lavi nan vil yo atravè pwoteksyon anviwònman ak fasilite aksè nan lojman, tankou:

 • Sipò pou yon rezo transpò ekilibre ki fè yon sèl.

Itilizasyon Tè

 • Sipò pou yon Plan Direktè Global sou Itilizasyon Tè sou baz kritè ekitab, reyalis, konplè ak flesib, san bliye:

 • Sipò pou yon pwosesis planifikasyon ki garanti kowòdinasyon gouvènmantal, kontribisyon sitwayen, ak aktyalizasyon ak egzekisyon.

 • Sipò pou yon planifikasyon kote kwasans popilasyon ak distribisyon yo limite ak kapasite ekosistèm lan pou l sipòte kwasans sa pandan l ap kenbe yon kalite lavi ki nan benefis tout kominote a nèt.

 • Sipò pou politik planifikasyon ki anjouraje epi bay priyorite a redevlopman ak/oswa modènizasyon zòn ak katye ki egziste deja yo.

 • Sipò pou liy Fwontyè Ibanizasyon anvigè nan dat 14 jen 2005.

League of Women Voter of Miami (Lig Elektè Fanm) Miami-Dade County ap sipòte epi ap pran aksyon sou politik onivo lokal, etatik ak nasyonal ak pwoblèm ki prezante nan pozisyon nou yo.