/*get flag library for language switcher*/

PARE W POU VOTE

OU ANREJISTRE DEJA?

Èske ou elijib pou vote? Verifye estati aktyèl ou epi enskri kounye a. Asire w ou genyen tout kritè ak papye pou elijib la.

KAT ELEKTORAL

Antre detay pèsonèl ou epi gade ransèyman ou yo kòm elektè. Ou ka mande tou pou yo chanje ransèyman enskripsyon ou yo kòm elektè.

MODÈL BILTEN VÒT

Prepare w alavans pou eleksyon kap vini yo. Gade modèl bilten ou an.

MANDE & SWIV BILTEN VÒT PA KORESPONDANS (BILTEN MOUN ABSAN

Vote apati lakay ou. Mete sou lamen enfòmasyon pèsonèl ou yo pou mande epi swiv vòt ou fè pa korespondans lan.

KONNEN KOTE POU VOTE

Jwenn biwo vòt ki pi pre w la ak anplasman biwo vòt yo. Tyeke sit Miami-Dade County’s Be Election Ready pou jwenn plis detay.

JWENN DISTRI OU 

Ou pa twò konnen nan ki distri ou ye? Jwenn li laak kòd postal (9 chif) ou an. Yon fwa ou konnen ou kapab Kontakte Reprezantan ou yo