/*get flag library for language switcher*/

Istwa Lig la

MISYON NOU

Lig Fanm Elektè yo, yon òganizasyon ki pa fè patizan, ankouraje patisipasyon eklere ak aktif sitwayen nan gouvènman an, li travay pou fè moun yo pi byen konprann kesyon politik enpòtan epi enfliyanse politik piblik atravè edikasyon ak mobilizasyon.  

YON REPITASYON NON PATIZAN YO FÈ KONFYANS

Lig Fanm Elektè yo se òganizasyon ki pap fè pwofi yo plis fè konfyans nan peyi Etazini. Konsa, branch Lig tankou LWV (LFE) Miami-Dade County, souvant fwa yo rele yo pou òganize fowòm sou kesyon kominotè ak pou anime deba kandida yo.

Anplis branch lokal nou an, Lig la travay tou nan nivo eta ak nasyonalpou ankouraje dyalòg demokratik ant manm yo, edike piblik jeneral la ak desidè politik sou kesyon ijan ak pou pran aksyon nan tèt ansanm sou chanjman sosyal.

Lig la pa patizan ditou e li pa ni sipòte ni kanpe anfas kandida pou pòs ofisyèl. Anmenm tan, li se yon òganizasyon politik epi li fè sansibilizasyon sou pwoblèm politik li seleksyone apre analiz apwofondi pa manm li yo. Lig la pa andose kandida ni pati politik.


Fè Demokrasi Mache

DSC_0059.jpg