/*get flag library for language switcher*/

Kiyès ki ka anrejistre pou vote?

Ou ka anrejistre pou vote nan Miami-Dade County si ou:

  • Se yon sitwayen ameriken epi ou gen 18 lane.

(Ou ka anrejistre alavans pou vote nan laj 16 lane oswa lè ou resevwa yon Lisans Chofè Florid valid, men ou pa ka vote anvan laj 18 lane.)

  • Rezide nan Miami-Dade County. Pa genyen yon kantite tan ou dwe ap viv nan Miami-Dade County pou anrejistre pou vote.

  • Yo pa janm deklare w “andikape mantal.”

  • Yo p kondane w pou yon krim oswa, si w te janm kondane anvan sa, èske w retwouve dwa sivil ou yo.


LÒT KESYON?