/*get flag library for language switcher*/

Fè Demokrasi Mache

KISA N AP FÈ

Nou kontan akeyi w nan Lig Fanm Elektè Konte Miami Dade a!  Nou se yon òganizasyon ki gen ladann fanm ak gason tout laj ak tout orijin kap ankouraje patisipasyon eklere ak aktif nan gouvènman, e kap travay pou gran piblik la pi byen konprann kesyon politik piblik enpòtan epi kap enfliyanse politik piblik atravè edikasyon ak mobilizasyon.

Lig la akonpli misyon li lè li anrejistre elektè, òganize deba ak fowòm piblik, fè sansibilizasyon pou pozisyon pou enfliyanse politik piblik epi founi resous pou ede enfòme elektè yo. Nan Miami-Dade, nou founi manm yo ak rezotaj ak posiblite pou yo devlope karyè yo.

 

FANM GEN PLIS ANGAJMAN SIVIK

63.7% sitwaten fi 18 lane ak plis vote nan eleksyon pou prezidan 2012 la konpare ak 59.7% sitwayen gason menm laj la.


EPOUTAN GASON KITE FANM DEYÈ NAN PÒS ELEKSYON YO

Nan Lejislati Eta Florid la fi yo minorite.  Sou 40 senatè eta a, 12 se fanm.  Nan Chanm Reprezantan Eta a, fanm yo gen 28 syèj sou 120 manm ototal.