/*get flag library for language switcher*/

Kijan w vote

VÒT ANVAN DAT

Vòt anvan dat kòmanse de semèn anvan Jou Eleksyon an.

 • Vòt anvan dat ofri plizyè kote pou vote.

 • Pote yon foto idantite ki gen yon siyati, tankou yon lisans chofè Florid.

VÒT PA MWAYEN IMEL

Pou fasilite w, elektè k anrejistre elijib pou vote pa imel.

 • Mande yon Bilten Vòt pa korespondans (Absentee Ballot, AB):

  • anliy.

  • alekri nan Depatman Eleksyon yo.

  • nan biwo ak yon foto idantite ki pote yon siyati.

  • oswa bay yon reprezantan otorizasyon ekri pou pran bilten an pou ou, lavèy eleksyon an.

 • Yon demann Bilten vòt pa korespondans dwe rive jwenn Sipèvizè Eleksyon an pa pita pase 5 P.M., nan 6èm jou anvan eleksyon an.

 • Sipèvizè Eleksyon an oblije oblje poste Bilten pa korespondans lan pa pita pase kat (4) jou anvan eleksyon an.

 • Dat limit pou depoze yon Bilten pa Korespondans se 7 P.M. jou eleksyon an.

 • Ou ka voye bilten Absans lan ou menm, ou ka voye l pa lapòs oswa remèt yon moun ou deziyen pou remèt bilten an bay Sipèvizè Eleksyon yo.

 • Bilten absens lan dwe remèt nan anvlòp sètifika a. Ou dwe siyen anvlòp la sou deyò epi siyati a dwe menm ak siyati elektè ki nan dosye Depatman Eleksyon an.

VOTE JOU ELEKSYON AN

 • Biwo vòt yo ouvri soti 7 A.M. rive 7 P.M jou eleksyon an.

 • Ale nan adrès biwo vòt yo ba w la jou eleksyon an. Ou dwe vote nan sikonskripsyon kote ou abite a. Pou bon alokasyon sikonskripsyon elektoral, li enperatif pou adrès ou kòkèk nan dosye yo.

 • Sikonskripsyon elektoral ou yo liste nan Kat Enfòmasyon Elektè a. Ou ka jwenn sikonskripsyon ou tou sou entènèt.

 • Pote yon foto idantite ki gen siyati w, tankou yon Lisans Chofè Florid, Kat Debi/Kredi, Kat Etidyan, Pyès idantifikasyon Asistans Piblik.

 • Yon elektè ki pa montre pyès idantite yo mande yo oswa yo pa ka detèmine elijiblite l nan sikonskripsyon an, gen dwa pou l resevwa yon Bilten Vòt Pwovizwa kap valide kòm yon vòt apre.

 • Si w chanje adrès anndan Eta Florid la, ou ka vote nan nouvo adrès biwo vòt la kote nouvo adrès la anrejistre w la.


ENFÒMASYON SOU VÒT

 • Biwo vòt ouvri soti 7 A.M. rive 7 P.M jou eleksyon an.

 • Vòt anvan dat kòmanse de semèn anvan Jou Eleksyon an.

 • Verifye ak Depatman Elektoral pou jwenn sit biwo vòt yo ak dat yo.

 • Eleksyon Primè dis semèn anvan Eleksyon Jeneral la nan lane chif pè.

 • Eleksyon onèt fèt nan Jou Primè yo.

 • Kontakte Depatman Eleksyon yo pou tout kesyon ou genyen:

    (305) 499- VOTE (8683); soedade@miamidade.gov


PLIS BON ENFÒMASYON