/*get flag library for language switcher*/

Kijan pou Anrejistre pou Vote

PA MWAYEN IMEL

Ou ka jwenn yon apliksyon pou anrejistreman elektè nan lang Angle, Espayòl oswa Kreyòl sou entènèt.

Voye fòm yo ranpli bay Sipèvizè Eleksyon yo, P.O. Box 521550, Miami, FL, 33152.

Klike isit lapou verifye estati anrejistreman w kòm elektè ak pou li/aktyalize enfòmasyon anrejistreman elektoral ou yo.

AN PÈSÒN

Ou kapab tou anrejistre nan biwo nan adrès annapre yo:

ANLIY

Pou rejistreman elektè anliy, ale sou sitanrejistreman elektoral Eta Florid sa a. Pandan l ap trase siyati a ki sou lisans chofè w la oswa kat idantite a, asire w siyati w pa chanje.

SA OU DWE KONNEN 

 • Pou anrejistre, lalwa mande pou gen yon adrès kay.

 • Ou ka anrejistre ak yon pati oswa afilyasyon “okenn pati”. Men, se sèlman Demokrat oswa Repibliken anrejistre ki ka vote nan primè pati pa yo.

 • Nan yon eleksyon jeneral, elektè anrejistre ka vote pou tout pòs patizan ak sa k pa patizan, kesyon ak vòt jeneral, jan sa elijib, sou zafè lokal.

 • Si w ap viv nan yon zòn non enkòpore nan Konte a, ou pap elijib pou vote nan eleksyon meri (city) yo.

 • Yon fwa w anrejistre, w ap resevwa yon kat Enfòmasyon sou Elektè, k ap gen ladann tout ransèyman idantite w, ansanm ak enfòmasyon sou sikonskripsyon elektoral ak lòt eleksyon. Asire w kat anrejistreman w lan ajou ak yon tyèk sou entènèt pou jwenn biwo vòt ou.

 • Elektè k anrejistre nan Konte Miami-Dade ka fè chanjman adrès pa mwayen imel, faks oswa telefòn.

 • Aplikasyon yo dwe rive 29 jou pou piti anvan yon eleksyon.

  • Dat eleksyon primè: 28-out 2018

  • Eleksyon Jeneral: 6 novanm 2018


PLIS BON ENFÒMASYON